က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၂ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္တုိင္းခုခံက်/ကာလသားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္မာရီစ တုတ္ျမန္မာတုိ႔ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေသာက်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ဘီပုိး၊စီပုိး(HIV/AIDS)စစ္ေဆး ကုသမႈအစီအစဥ္ကုိ(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီးေဒါက္တာေဒၚယုယုေမတက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ျပီးအမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မြႏ္ုျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးသည္(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၂း၀၀)နာရီတြင္မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိCSOအဖြဲ႕မ်ားဦးေဆာင္ေသာCaseManagementGroupႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး

စက္ေတာ္ရာဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊စက္ေတာ္ရာဘိုးဘြားရိပ္သာသို.သြားေရာက္၍အဘိုး/အဘြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္အစားအစာေကြ်းေမြးမႈအေျခအေနတို႔အား

လူငယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္ရံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ကန္သံုးဆင့္လူငယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍လိုအပ္သည္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကရင္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ဘားအံၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွဦးေဆာင္၍လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအား(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး