"လူမႈဝန္ထမ္းဥပေဒ" ထြက္ေပၚလာေရး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ၾကီးဌာနက စတင္ေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၂)ရက္ -

      လူမႈ၀န္္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ၾကီးဌာန ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လူမႈဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူျကမ္း)(Social ႊၽork Bill) ေရးဆြဲေရး ပထမအၾကိမ္ ညွိနွိုင္းအစည္းအေဝး အား ယေန့ (၁၂.၁.၂၀၁၇) ရက္ေန့တြင္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္း အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ UN ၊ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္ -

      လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ UN ၊ INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္ -

      လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စနစ္တက် ဆက္လက္ပူးေပါင္ းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေလဆိပ္အစည္းအေ၀း ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ၾကည့္ရႈ႕ ေထာက္ပံ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၇) -

      ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ လူမွု၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဖား၀ပ္ေခ်ာင္းရြာ၊ ငါးခူရရြာ၊ ျမိဳ႕သစ္ရြာ၊ ကပ္ပေကာင္းရြာ၊ ေရမ်က္ေတာင္ရြာ၊ ငန္းေခ်ာင္းရြာ၊ စံပါယ္ကုံးရြာ၊ ဒိုးတန္းရြာ၊ ျခံျပင္ရြာ၊ စံပါယ္ပင္ရင္းရြာ၊ ေရတြင္းကၽြန္းရြာ၊ က်ားေခါင္းေတာင္ရြာ၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြေႏြးရာ ေဒသခံမ်ားက ျပီးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးက နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အစိုးရဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အစီအမံမ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးျပီး ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ အားေပးစကားေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈေထာက္ပံ့ျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ (၆)ရက္ -

      လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ  ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရြက္ညိဳေတာင္ရြာ၊ သရက္အုပ္ရြာ၊ ဇင္ပိုင္ညာရြာ၊ ကၽြဲထားျပင္ရြာ၊ သာေဇကုန္းရြာ၊ ေဟာ္ရီတူလႅာရြာ၊ ဖူခါလီရြာ၊ လွဖိုးေခါင္ရြာ၊ ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ရြာ၊ ဒါးႀကီးစားရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ၎တို႔၏ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မိသားစုအတြင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနွင့္ စား၀တ္ေနေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။