မူးယစ္းေဆး၀ါးအနၱရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ မ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၆.၂၀၁၇ မူးယစ္းေဆး၀ါးအနၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ လူမႈ၀န္ထမ္းရုံးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း (ေတာင္ႀကီး) တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ (၁၂.၆.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ အလက(၁၁)ေတာင္ႀကီး၊

အသက္(၉၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားအား လူမွႈေရးပင္စင္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၆.၂၀၁၇ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ အသက္(၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ အဘိုးအဘြား မ်ားကို ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ျခင္းမ်ားအား (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၊

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊၂၈.၆.၂၀၁၇ ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ ၏ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကိုပဲခူးၿမိဳ႕ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္လူမႈေရးဝန္ႀကီးအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ၂၇.၆.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၃:၀၀)နာရီခ်ိန္၌ က်င္းပ

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ရြာကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပျခင္း

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ က်ိဳင္းတုံခရိုင္လူမႈ၀န္ထမ္ရုံးမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ကေလး သူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲ၊ တိုက္တြန္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကို (၂၇.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အရ တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳၿပီးသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအား မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစည္း နိုင္ရန္ ႏွင့္ေနာက္ဆက္တြဲေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္