က်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၂ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္တုိင္းခုခံက်/ကာလသားေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္မာရီစ တုတ္ျမန္မာတုိ႔ပူးေပါင္းက်င္းပျပဳလုပ္ေသာက်န္းမာေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ဘီပုိး၊စီပုိး(HIV/AIDS)စစ္ေဆး ကုသမႈအစီအစဥ္ကုိ(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီးေဒါက္တာေဒၚယုယုေမတက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ျပီးအမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မြႏ္ုျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးသည္(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၂း၀၀)နာရီတြင္မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိCSOအဖြဲ႕မ်ားဦးေဆာင္ေသာCaseManagementGroupႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး

စက္ေတာ္ရာဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊စက္ေတာ္ရာဘိုးဘြားရိပ္သာသို.သြားေရာက္၍အဘိုး/အဘြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္အစားအစာေကြ်းေမြးမႈအေျခအေနတို႔အား

လူငယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္ရံုး၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ပုသိမ္ၿမိဳ႕၊ကန္သံုးဆင့္လူငယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍လိုအပ္သည္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိအစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ကရင္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကရင္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ဘားအံၿမိဳ႕၊ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးမွဦးေဆာင္၍လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာဒုတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအား(၂၂.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး

ၾကက္ဥႏွင့္ ၾကက္သားဟင္းအဟာရလွဴဒါန္းျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၂ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ဥစားၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊လပြတၱာလူငယ့္အားမာန္ သင္တန္းေက်ာင္းကေလးမ်ားအား(၂၀.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ၾကက္ဥႏွင့္ၾကက္သားဟင္းမ်ားအားအဟာရဒါန အျဖစ္

ေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးအား(၂၁.၈.၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္International Oraganization for Migration(IOM)မွလာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး

သြားက်န္းမာေရးစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

မြန္ျပည္နယ္၊ၾသဂုတ္၂၂ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ေမာ္လၿမိဳင္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းအမွတ္(၂)မွရင္ေသြးငယ္မ်ားအား(၂၁.၈.၂၀၁၇)ရက္ ေန႔တြင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးသြားဆရာ၀န္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္သြားအထူးကုဆရာ၀န္ေဒါက္တာေဒၚသက္စိန္၊ ေဒါက္တာေအးျမတ္မြန္ႏွင့္အဖြဲ႕မွPrevention for Early Childhood Careအစီအစဥ္အရရင္ေသြးငယ္မ်ားႏွင့္မိဘမ်ား အားစနစ္မွန္သြားတိုက္နည္းသ႐ုပ္ျပသင္ၾကားေပးျခင္း

မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပျခင္း

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊မႏၲေလးလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္(၂၀.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္သင္တန္းေက်ာင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအားမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကိုေက်ာင္းအုပ္မွ ဦးေဆာင္၍

က်ား/မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾသဂုတ္၂၁ (၁၈.၈.၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္Diakoniaအဖြဲ႕မွက်ား/မတန္းတူညီမွ်ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်ာပံုခ႐ိုင္လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး၌က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။