လုပ္ငန္းစဥ္ (Strategies)

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

    (က)    ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
    ( ခ)    မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ျမွင့္တင္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား
    ( ဂ)    ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး

 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

    မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးပညာအရ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း၊ လူမႈေရးအရ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာအရ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ျခင္းတို႔တြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာအရ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈေရးအရ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း တုိ႔အား တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။

 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအား 

    (က)    သင္တန္းေက်ာင္းအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
    ( ခ)    ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား (၂)မ်ဳိးခြဲျခားေဆာင္ရြက္ပါသည္။

 

သင္တန္းေက်ာင္း အေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

    လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ မသန္စြမ္း မႈအလိုက္ အထူးသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ မ်ားမွလည္း မသန္စြမ္း အထူးေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

    မသန္စြမ္း အထူးေက်ာင္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းမႈအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွား သြားလာမႈ တစ္ကိုယ္ေရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ယူရန္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ အေျခခံ အသက္ေမြးမႈ ပညာမ်ား၊ အိုင္တီ ပညာရပ္မ်ား၊ အားကစားႏွင့္ အႏုပညာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ေန႔တက္ စနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစား စနစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း လက္ခံသင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

    လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ မသန္စြမ္း အထူးေက်ာင္းမ်ားမွာ - 

    (က)    ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း
    ( ခ)    စစ္ကိုင္းမ်က္မျမင္ေက်ာင္း
    ( ဂ)    မႏၲေလးနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း
    (ဃ)    မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း
    ( င)    မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း 
    ( စ)    မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ

    မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ပုဂၢလိကမ်ားမွ တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

    (က)    ရန္ကုန္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (ခ၀ဲၿခံ)
    ( ခ)    ျမစ္ႀကီးနားမ်က္မျမင္ေက်ာင္း
    ( ဂ)    ျပင္ဦးလြင္ပရဟိတဘက္စုံမ်က္မျမင္ပညာသင္ေက်ာင္း
    (ဃ)    ေရာင္ျခည္သစ္ပရဟိတမ်က္မျမင္ပညာသင္ေက်ာင္း(မုံရြာ)
    ( င)    ေရွ႕ေဆာင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း (မိတၴီလာ)
    ( စ)    ပခုကၠဴမ်က္မျမင္ေက်ာင္း
    (ဆ)    ေမရီခ်က္(ပ္)မင္းနားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း
    ( ဇ)    AAR မသန္စြမ္းသူမ်ားသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း
    ( စ်)    ဧဒင္မသန္သက္ငယ္မ်ားျပဳစုရာရိပ္ၿမဳံ
    (ည)    ေအးေမတၲာ မသန္စြမ္းသူမ်ားျပဳစုေရးရိပ္သာ
    ( ဍ)    ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္မျမင္ေဆးပညာဆိုင္ရာ အေၾကာျပင္အႏွိပ္ဆရာျဖစ္ သင္တန္း     ေက်ာင္း
    ( ႒)    Flowers Education and Therapeutic Center
    ( ဋ)    Light House learning Centre
    ( ဎ)    Montessori Children's House 
    (ဏ)    New World Therapeutic Centre for Needs Children

 

ရပ္ရြာအေျချပဳျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

    ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မသန္စြမ္း သူမ်ားျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္တြင္ အေရးပါေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္း သူမ်ား၏   ၆၇ % ရာခိုင္ႏွဳန္းသည္ ေက်းလက္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္သာ တည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအား အျပည့္အ၀ ရရွိႏိုင္ရန္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ရြာ ျပည္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။

    ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး စီမံခ်က္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္း သူမ်ားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ လိုအပ္ေသာ လမ္းညႊန္မႈ၊ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပန္လည္ ထူူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ -

    (က)    The Leprosy Mission International (Myanmar)
    ( ခ)    Association for Aids and Relief (AAR- Japan)
    ( ဂ)    New Humanity FOCSIV
    (ဃ)    မသန္စြမ္းသူမ်ားဘ၀ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔
    ( င)    ဧဒင္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုရာရိပ္ျမံဳ
    ( စ)    ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း

 

မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

    ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ (United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities) www.unenable ၏ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ (၇.၁၂.၂၀၁၁)ေန႔က ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

    ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ ရရွိေရးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ရပ္အား ေရးဆြဲ လ်က္ရွိပါသည္။

 

ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ျခင္း

    မသန္စြမ္းသူမ်ား ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား တိုးတက္ ရရွိရန္ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ၊ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသခြဲ၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ဆက္စပ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေသာ မသန္စြမ္း သူမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္ မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားမွာ -  

    (က)    ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး ညီမွ်ေစျခင္းဆိုင္ရာ စံျပဳအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား     
    ( ခ)    အာရွ-ပစိဖိတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဒုတိယ ဆယ္စုႏွစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ (ဘီ၀ါကို ေထာင္စုႏွစ္ လုပ္ငန္းစဥ္) (၂၀၀၃-၂၀၁၂)
    ( ဂ)    ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CRPD)
    (ဃ)    အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းအတြင္း မသန္စြမ္း သူမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ မသန္စြမ္း သူမ်ား၏ အခန္းက႑ ျမင့္မားေရးဆိုင္ရာ ဘာလီ ေၾကျငာခ်က္ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္)
    ( င)    အာဆီယံ ဆယ္စုႏွစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ ( ၂၀၁၁-၂၀၂၀)

 

မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား

    ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၏ မသန္စြမ္း သူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား ေအာက္ပါ အတိုင္းေတြ႕ရွိရပါသည္ -

    (က)    ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

              ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၂ တြင္ မသန္စြမ္း သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျပဌာန္းထားပါသည္ -

    ( ခ)    ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ မသန္မစြမ္း ျဖစ္လာသူမ်ား အလုပ္ရရွိေရး အက္ဥပေဒ

             ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖစ္သည္ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ    ဒီဇင္ဘာလ(၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ မသန္စြမ္း သူမ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးကုသခြင့္၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ယူခြင့္၊   လုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊  အလုပ္အကိုင္ ရရွိခြင့္တို႔အတြက္ ျပဌာန္းပါရွိပါသည္။

    ( ဂ)    ၁၉၉၃ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ

             ၁၉၉၃ ခုွႏွစ္၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၈ တြင္ မသန္စြမ္း ကေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုး မႈမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပဌာန္းပါရွိပါသည္။

 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

    မသန္စြမ္းမ်ား ဘ၀ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ ဆက္စပ္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ မသန္စြမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏို္င္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီး ဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ -

    (က)    ႏုိင္ငံတကာအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ား
              Japan International Co-operation Agency (JICA)
             Thailand International Co-operation Agency (TICA)

    ( ခ)    မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
             ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕
             ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအသင္း
             စုေပါင္းအားမာန္ မ်က္မျမင္အလုပ္သမားမ်ားအဖြဲ႕
             စိန္႔ေမရီ မ်က္မျမင္အလုပ္ရုံ
             ရန္ကုန္နားမၾကား အရင္းအျမစ္စင္တာ
             မသန္စြမ္းသူမ်ား ဘ၀ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕
             မႏၲေလးနားမၾကားလူငယ့္ရိပ္သာ
             ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း
             ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ား မိတ္သဟာရ (မခမမ)
             ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္မျမင္မ်ားအသင္း
            မ်က္မျမင္အေၾကာျပင္ပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
            ရန္ကုန္နားမၾကားအသင္း
            ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္း ကေလးမ်ား၏ မိသားစုမ်ားကြန္ယက္
            ယူနီတီသင္ယူမႈေႏွးေသာ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔
            ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားကြန္ယက္

    ( ဂ)    ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
             The Leprosy Mission International (TLMI)
             The Action Aid (Myanmar)
             Triangle G.H
             The Letter Day Saint Charity 
             Japan Heart

    (ဃ)  ျပည္တြင္းအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
             ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
             ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥာဏ္ရည္မမီသူမ်ား အားကစားအဖဲြ႕
             ဧဒင္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုရာရိပ္ၿမဳံ
             ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း (ျမန္မာ)