တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း