တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တင္ဒါအာမခံေၾကးမ်ား