မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ

မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒ

(၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္၊ ၃၀။)
၁၃၇၇ ခုနွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္)

ေဒါင္းယူရန္