လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံု တုိးခ်ဲ႔/ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥ