အမ်ိဳးသမီးေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ

    ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေ ကာ္မတီကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၉)ရက္ ေန႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္(၁၉)ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဥကၠဌအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ လည္းေကာင္းတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခဲြျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (CEDAW) 

    ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ခဲြျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ကနဦး CEDAW အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏွင့္ တတိယအႀကိမ္ (CEDAW) အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ စတုတၳအႀကိမ္ ႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ပူးတြဲ အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တင္သြင္း ရန္ရွိပါသည္။ 

 

အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား

    အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ Gender, CEDAW ၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္ ၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဗဟုိ၀န္ထမ္း တကၠသိုလ္ (ဇီးပင္ႀကီး /ေဖာင္ႀကီး) တို႔တြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထည့္သြင္း ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးျမိဳ႕တို႔တြင္ stakeholder မ်ားကို အသိပညာေပး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ရွိပါသည္။