လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (မူဆယ္)

      ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိၿပီး လူဦးေရ(၅၀)ဆန္႔ ေဂဟာျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္ႏွင္းေရးအထူးအဖြဲ႔၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္းတို႔  ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

      တရုတ္ႏိုင္ငံမွ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ လူကုန္ကူးခံရ သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ကယ္တင္သည့္ လူကုန္ကူးျခင္း ခံရသူမ်ားအား ယာယီလက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လူကုန္ကူးခံရသူအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား မိဘရပ္ထံျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေဒသတြင္းရွိ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။