လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳဖလွယ္ေရးအစည္းအေ၀း

      လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒ(၂၀၀၅)ခုႏွစ္ အရ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ ျပန္လည္၀င္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ ဖလွယ္ျခင္း အစည္းအေ၀းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ (၃)လတစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။