ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း (Case Worker Visit)

      ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း (Case Worker Visit) ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုၿပီး ၄င္းတို႔၏ မိသားစုကိုယ္ေရး မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းညွိႏွႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ- ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Martix တြင္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား၏ စာရင္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား update ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဂဟာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။