လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစု ျပန္လည္၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

      လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစုျပန္လည္ ၀င္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသား လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ လူကုန္ကူးခံရသူအားလူကုန္ကူးခံရသူ ဟုတ္/ မဟုတ္ စိစစ္သတ္မွတ္ျခင္း မွစျပီး လူကုန္ကူးခံရသူအား ျပန္လည္၀င္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးျခင္းတိုင္ေအာင္ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား  အကာအကြယ္ႏွင့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူ မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူအမ်ား အတြက္ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာစံမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။