ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပန္လည္ လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းမ်ား

      ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ လူကုန္ကူး ခံရသူ မ်ားအား လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ ထားေသာ ေဂဟာ အသီးသီးတြင္ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ ထားသည့္ လူကုန္ကူး ခံရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေခၚယူရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဂဟာမ်ားတြင္ လူကုန္ကူး   ခံရသူမ်ားအား လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္ထားမႈ အေျခအေန မ်ားအား ေလ့လာခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ စံလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား (Standard Operating Procedure) အားေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။