ျမန္မာ-ထိုင္း လူကုန္ကူးခံရသူမ်ား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စံလုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအစီအစဥ္မ်ား

      ျမန္မာ- ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး နားလည္မႈ စာခၽႊန္လႊာကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းစာခၽႊန္လႊာ အရ ျမန္မာ-ထိုင္း လူကုန္ကူးမႈ ပူးေပါင္း တိုက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲေရးဆြဲ ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္တြင္ အဓိက လုပ္ငန္းဧရိယာ (၆)ရပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရး၊ မိဘရပ္ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေရးႏွင့္ မိသားစု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္း ဧရိယာအရ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူကုန္ကူး ခံရသူမ်ားအား စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေရး လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္ကို ေရးဆြဲလ်က္ ရွိပါသည္။

 

လုပ္ငန္းဧရိယာ(၆)ရပ္

    (၁)    ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအခ်က္မ်ား
    (၂)    ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုပ္ငန္း အဆင့္မ်ား
    (၃)    အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေသာ မႈခင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
    (၄)    ႏွစ္ႏုိင္ငံအစည္းအေ၀းမ်ား
    (၅)    SOPs မ်ားကုိ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္း
    (၆)    ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား