ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစုစုလႈိင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရွိ လူမႈ၀န္ထမ္း ေက်ာင္း၊ ဌာနမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။(၁၃-၉-၂၀၁၂)