လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား UNFPA မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္(၁၄)ရက္ -

    လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္ အား UNFPA မွ ဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ Ms. Janet Jackson ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔ နံနက္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ UNFPA တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ က်ား/မ တန္းတူညီမွ် ရွိေရးအတြက္ အသိပညာေပးမႈမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၊ ဘ၀တြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းႏိုင္ေရး ကိစၥမ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။