လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တုိက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေသာ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား သင္ၾကားေရးနည္းစနစ္မ်ား (အဆင့္ျမင့္)သုိ႔ သြားေရာက္ ခဲ့သည့္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္

      လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖဲြ႕နွင့္ပူးေပါင္း၍လူမႈ၀န္ထမ္းလုပ္ငန္းရပ္မ်ားစီမံခန္႕ခဲြမႈဆုိင္ရာ အေထာက္အကူျပဳစီမံကိန္းေအာက္ရိွနားမၾကားသူမ်ားလူ႕အသုိင္းအ၀န္းအတြင္း၀င္ဆန္႔မႈျမွင့္တင္ေရးစီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

      အဆုိပါစီမံခ်က္၏အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္လူမႈ၀န္ထမ္ဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏စီစဥ္ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ (၂၅.၆.၂၀၁၂) မွ (၂၈.၆.၂၀၁၂) ရက္ေန႕အထိဂ်ပန္နုိင္ငံ၊တုိက်ိဳၿမိဳ႕သုိ႔ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

      အဆုိပါအစီအစဥ္တႊင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕၏တုိက်ိဳနုိင္ငံတကာသင္တန္းဌာန၊တုိက်ိဳၿမိဳ႔ရိွနားမၾကားႏွင့္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းမ်ား၊အင္အိပ္ခ်္ေက(NHK)အသံလႊင့္ဌာန၏ Sign Language ျဖင့္သတင္းထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္၊ဂ်ပန္နုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕၏ရံုးခ်ဳပ္သုိ႔သႊားေရာက္၍အဆာဟိရွင္ဘြန္းသတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ဂ်ပန္နုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနစသည့္ေနရာတုိ႕ကုိသြားေရာက္၍မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္နည္းစနစ္အသစ္မ်ားကုိေလ့လာခဲ့ပါသည္။