မူးယစ္ေဆးျဖတ္ၿပီးသူမ်ားအားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဓါတ္ပုံက႑ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား