ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ပအုိ၀္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသုိ႔ေရာက္ရွိ

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟုိပုံး၊ ၁၀-၆-၂၀၁၇ 

        ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ၊ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းအၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္း(၁)တြင္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေသာ လူမႈေရးက႑မူ၀ါဒ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသုိ႔ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ဟုိပုံးၿမိဳ႕ရွိ ပအုိ၀္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ အစည္း အေ၀းခန္းမ၌ ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

        ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားရာတြင္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ျပည္သူအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ မိမိတုိ႔၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလန္းမ်ားဖန္တီးေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယေန႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေဒေသ၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႔ ရေသာ အခက္အခဲမ်ားရွိပါကလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းကူညီ ေျဖရွင္းေပးရန္ အသင့္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

        ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႔၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားက ေဒသ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းတန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေရး၊လက္ရွိပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္လိုအပ္မႈမ်ား၊ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ေရေလွာင္ကန္မ်ားတည္ေဆာက္လုိမႈ၊ မိတ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရုံးအေဆာက္အဦမ်ားလုိအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားလုိအပ္မႈမ်ားကုိ အသီးသီးတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးၾကၿပီး ဟုိပုံး ဆီဆုိင္ႏွင့္ပင္ေလာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္လတ္တေလာ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စာသင္ခုံ (၅၇၅)စုံအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ (၁၁၅၅၀၀၀၀) ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

        ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းကလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္တုိ႔ေတြ႔ဆုံၿပီး ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး ႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပေလာင္ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၏ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးထြန္းေက်ာ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း ေဒသ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္မႈအေျခအေန၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ပေလာင္ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ လူသားအရင္းအျမစ္ပရဟိတေဂဟာမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ ရိကၡာဖုိးေငြစုစုေပါင္းက်ပ္(၇၇)သိန္းကုိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။