ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး တီးတိန္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ၁၀-၆-၂၀၁၇

ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအး၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ၁၀-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖလမ္းခ႐ိုင္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။