လူမႈေရးပင္စင္ေထာက္ပံ့မႈ စတင္ျခင္းေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ဘုိးဘြားအခ်ိဳ႕ လက္ဝယ္သို႔ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေပးအပ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅-၆-၂၀၁၇

        လူတု္ိင္းအေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး၊ လူ႔ဂုဏ္ သိကၡာနွင့္ျပည့္စံုေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၈)ရပ္ ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အမိ်ဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ၍ ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးတည္လ်က္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

        လုပ္ငန္းစဥ္(၈)ရပ္အနက္ (၁)ရပ္ျဖစ္သည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ကို သက္ႀကီးရြယ္အုိဆုိင္ရာ ဥပေဒနွင့္အညီ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခား အလုိက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘ႑ာေရးနွစ္မွစတင္ကာ တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ အသက္ (၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ က်ပ္(၁)ေသာင္းႏႈန္း ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦးအေနျဖင့္ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္(၃)ေသာင္း တိတိကို ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႕မွ (၃၀)ရက္ေန႕ အတြင္း အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

        လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ မဂၤလာရပ္သို႕ သြားေရာက္ၿပီး ဦးေဖခ်စ္(၁၀၁)ႏွစ္၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္(၁၀၀)ႏွစ္ အပါအဝင္ အသက္(၉၀)နွစ္နွင့္အထက္ ဘိုးဘြား (၁၀)ဦးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္(၃)လစာ ေထာက္ပံ့ေငြကို ဘိုးဘြားမ်ား လက္ဝယ္သို႕ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ရိုေသစြာ သြားေရာက္္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

        တုိင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ အသက္(၉၀)နွစ္အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအား လူမႈေရး ပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္နုိင္ေရးအတြက္ ရပ္ေက်းဥကၠဌ၊ ရပ္မိရပ္ဖႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာမတို႔ ပါဝင္ေသာ (၃)ဦးပါအဖြဲ႕မွ ကနဦး (၃)လစာ ေထာက္ပံ့ေငြကို ဇြန္လ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ဘိုးဘြားမ်ား လက္ဝယ္သို႔ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္လမ်ားအတြက္ (၃)လ (၁)ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပး အပ္နုိင္ေရး စီစဥ္ထားရွိ ေသာ္လည္း တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရးကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တြင္ အသက္ သက္မွတ္ခ်က္ကို ေလ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္သြားမည္  ျဖစ္ပါေၾကာင္းနွင့္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပံုေငြျဖင့္ ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ျပည္သူ႕လက္ဝယ္အေရာက္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရး အစီအစဥ္အဆင့္ဆင့္နွင့္ နည္းပညာမ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာသက္ႀကီးရြယ္အုိ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ Help Age International ကလည္း ပူးေပါင္း ကူညီလ်က္္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။