လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနနွင့္ Dan Church Aid Myanmar(DCA) တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၆.၂၀၁၇ 

             (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန့၊ နံနက္(၁၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစန္းစန္းေအးသည္ Dan Church Aid Myanmar (DCA) အဖြဲ႕မွ Country Director ျဖစ္သူ Mr. Andreas Kiaby နွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ (၁၄)ျမိဳ႕နယ္၌ ေျမႁမွဳပ္မိုင္းမ်ားနွင့္ စစ္က်န္ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရပ္ရြာလူထုနွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား နိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ား အသိ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစေရးစီမံခ်က္အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လြာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။