မသန္စြမ္းသူအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ရည္ရြယ္ခ်က္။

    ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူ့အခြင့္အေရးအားလံုးနွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကို မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္း သာတူညီမွ်ျပည့္ဝစြာခံစားနိုင္ေရးကို အကာအကြယ္ေပးေရးနွင့္္ ေသခ်ာစြာခံစားခြင့္ ရရိွေစေရးတိုးတက္ေစရန္တို့အျပင္ ၄င္းတို့၏ေမြးရာပါလူ့ဂုဏ္သိကၡာကို အေလးအျမတ္ျပုေရးျမင့္မားလာေစရန္ တို႔ျဖစ္သည္။